به واسطه شکار بی رویه گربه های وحشی، این حیوانات به ناچار مجبورند تا در مناطق دورافتاده ای از جنگل های کوهستانی زندگی کنند. امروزه تنها می توان این گربه ها را در بخش های جنوبی و مرکزی اروپا یافت و البته تعدادشان تا حدودی در نواحی اسکاتلند نیز رو به رشد است. آن ها پناهگاه های خود را در زیر درختان شکسته، میان صخره ها یا شکاف های خالی می سازند.

گربه های وحشی تقریبا دو برابر گربه های خانگی هستند و دم آن ها ضخیم تر و کلفت تر است. این گربه ها حیواناتی خجالتی و شب گردند و به جز دوران جفت گیری در اوایل بهار، سایر ایام را در تنهایی به سر می برند. غذای آن ها پستانداران خیلی کوچک، خرگوش های صحرایی، خرگوش های معمولی، پرندگان و دوزیستان است.