من دو تا برشین ماده دارم که براشون دنبال یک همسر مناسب میگردم این آقا الیور شما میل داره بیاد داماد خونه ما بشه؟09125106583 در صورت تمایل تماس بگیرید