سمندر خال دار در بومی ایران در لورستان هست در در بسات ماهی فروشان شب عید زیاد به چشم میخورد خواهش میکنم اگر شما این گونه سمندر هارو دید نخرید چون در حال انقراز هست