این بچه موش زیبا با دم گردش نمی تواند هیجانش را پس از خارج شدن از نقب امن مادرش برای اولین بار کنترل کند.
برادر خواهرهای کوچکش وقتشان را هدر نمی دهند و به سرعت مشغول کشف و بررسی دنیای اطرافشان می شوند.

به محض اینکه مادرشان از دیدرس دور می شود شیطنت را شروع می کنند و مشغول جنگ و جدال می شوند.

عکاس این عکس ها «ارنی پاجاک» این عکس های فوق العاده را نزدیک خانه اش در فلورانس آریزونا گرفته است.
این مرد ۳۵ ساله می گوید: «بچه های کوچک بیشتر روز را در حال جویدن علف ها می گذرانند اما با یکدیگر کشتی هم می گیرند و بازی می کنند.

آنها توانایی های موش های بالغ را ندارند و اغلب درست نمی توانند روی دو پا بایستند.

از چند وقت پیش این سوراخ را زیر نظر داشتم به همین خاطر مطمئنم اولین باری است که آنها از سوراخشان خارج می شوند»
او می افزاید: «همه چیز را از داخل اتومبیلم زیر نظر داشتم. مدت زمان زیادی کنار سوراخ پارک کرده بودم به همین خاطر آنها به حضورم عادت کرده بودند.

آنها را با خودم بردم چون سوراخشان نزدیک یک جاده ی کثیف بود و گهگاهی اتومبیلی از آن قسمت می گذشت»www.apam.ir