شما تلاش خودت رو کردی وجدانت هم راحته که از کنارش نگذشتی همین مهمه