وای اره خدایی چه مماخی داره بچه خاله شانس آوردی من هپی به این ریزی رو می چلونم اگر اونجا بودم آبگوشت شده بودی