به گزارش روزگارنو، در روستای Takhatpur، هند مردم روستا عقاید عجیبی دارند.آنها معتقدند که اگر هنگام عروسی غورباقه ها ،درگیری میانشان پیش بیاید،آن سال از خشکسالی و بی آبی در امان هستند.آنها معتقدند که این نشانه خوبی برای رسیدن باران است.

همچنین مردم سراسر هند معتقدند غورباقه ها دارای توانایی های فوق العاده ای هستند و روز عروس آنها نیز روز خوبی محسوب می شود.

مردم این روستای دورافتاده هند،از روز قبل از مراسم غورباقه ها را با رنگ پرتقالی و گلهای وحشی زینت کرده و در تدارک مراسم هستند.

پس از انجام مراسم نیز آنها به راز و نیاز با خدایشان پرداخته و از او سپاسگزاری کرده و برای این زوج تازه به هم رسیده نیز دعا می کنند.سپس آنها را به نزدیکی یک رودخانه برده و برای ماه عسلشان آنها را تنها می گذارند!!

تصاویری از این مراسم را در ادامه می بینید: