برترین ها: بعضی از گونه های بسیار نادر قورباغه جنگلی مثل انسان ها برای هم دست تکان می دهند، البته با این تفاوت که برای این کار از پاهای عقب خود استفاده می کنند!

به گزارش برترین ها، این قورباغه ها پنجه های پای خود را از هم باز می کنند و به هم علامت می دهند، که این موضوع توجه دانشمندان را عمیقا جلب کرده است.
این کار در واقع نوعی احوالپرسی است، در حالی که قبلا تصور می شد که به عادات تولید مثلی این موجودات مربوط است. در واقع بچه قورباغه ها قبل از اینکه به سن باروری برسند می توانند این کار را انجام بدهند.

نکته جالب اینکه این قورباغه ها فاقد ریه هستند و با پوست خود نفس می کشند. نژاد آنها نام Lesser Rock Frog دارد و در حال حاضر در معرض خطر انقراض است.
http://www.bartarinha.ir/fa/news/25739/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF