یک جوان هندی پس از آنکه دو سگ را با سنگ کشته بود، با نصیحت یک فالگیر با یک سگ مونث با هدف رفع بلایا ازدواج کرد.

"بی سیلفاکومار" جوان 33 ساله ای است که اکنون از لحاظ شنوایی مشکل دارد و از درد پا رنج می برد، معتقد است که دلیل ابتلای وی به این بیماری ها کشتن این دو سگ و درپی آن لعن و نفرین آنها است.

این مراسم ازدواج در معبد هندوسی درایالت "تامیل نادو" صورت گرفت و عروس که "سیلوی" نام دارد، طبق سنت هندوسی ها در مراسمی سوگند یاد کردند!

یکی از نزدیکان داماد می گوید :سیلفاکومار قبل از کشتن سگ از لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداشت، اما پس از حمله به سگها دیگر پاهای وی حس خود را از دست داده و اکنون فلج است.

شما هم به همونی فکر میکنین که من فکر میکنم؟!؟