اول آدرس آپلود سنتر مورد نظر را وارد میکنیم.
برای مثال :
http://up.mihanpet.ir/

پس از باز شدن آپلود سنتر: (بقیه مراحل به صورت تصویری)
شاد و سربلند باشید