یورتمه :یورتمه یک حرکت 2 ضربه ای است . اسب از روی یک جفت دست وپا به حالت ضربدری حرکت را بر روی یک جفت دست وپای دیگر منتقل می کند و اگر شما به صدای پای اسب در حالت یورتمه گوش دهید در هر گام فقط 2 ضربه خواهید شنید . پای خارج و دست داخل با هم به سمت جلو حرکت می کند که بک دوره کوتاه آن را دنبال می کند و سپس پای داخل و دست خارج با هم به سمت جلو حرکت می کند.


یورتمه آزاد بر روی اریب درست:

[IMG]http://4.bp.blogspot.com/_WMLJW9X6BqU/TEia_4s6MlI/AAAAAAAALxg/oIpH**KJAw4/s1600/trot_vv.jpg[/IMG]

هنگامی که بر روی دایره یورتمه آزاد می روید ، لازم است در زمان معینی از بلند کردن جفت دست و پا ازروی زمین شما هم از زمین بلند شوید . ساده ترین راه برای مشاهده این مطلب در هنگام یورتمه نگاه کردن دقایقی به شانه خارج اسب است.
شما باید زمانی از زین بلند شوید که شانه خارج اسب از زمین به سمت جلو برداشته می شود ووقتی که در سمت عقب بر زمین گذاشته شد لازم است هم بر روی زین بنشینید . علت این زحمات برای حرکت بر روی اریب درست زمانی معلوم خواهد شد که شما به پیشرفت کیفیت کار اسب خود علاقمند شدید . در چرخش ها ویا دوایر ، هنگامی که پای داخل ودست خارج بر روی زمین است و سوار می نشیند ، اسب متعادل کردن خود را آسان تر می یابد. از آنجابی که در یورتمه ، اسب دست و پای خود را به صورت ضربدری حرکت می دهد ، این حالت وقتی حاصل می شود که سوار با به زمین آمدن شانه خارج برروی زین بنشیند و یا به جلو رفتن شانه خارج از روی زین بلند شود . وقتی شما دست عوض می کنید باید اریپ یورتمه خود را نیز تعویض کنید برای مثال : در حالت جدید با بلند شدن شانه خارج از روی زین بلند شوید . تعویض اریپ یورتمه با 2 بار نشستن قبل از بلند شدن بعدی مقدور است . لذا به جای آهنگ بشین – پاشو ،بشین – پاشو ، شما باید از آهنگ بشین – پاشو ،بشین – بشین – پاشو ، تبعیت کنید که این کار باعث تعویض اریب یورتمه آزاد خواهد شد.