ترک در سم اسب و چگونگی برطرف کردن آنترک در سم اسب زمانی ایجاد می شود که کیفیت و رطوبت سم نا متعادل شده و از همه مهمتر سم از شکل طبیعی خارج شده است .
تغییر شکل سم باعث شده نیروی وزن اسب به صورت غیر بالانس به سم وارد شده و سم را دچار تنش کند البته ضربه های سنگ و برخورد به اجسام این موضوع را تشدید میکند.
ایجاد ترک هیچ رابطه ای به وجود نعل یا نداشتن نعل ندارد.
برای برطرف کردن ترک علاوه بر داروهای سم ساز مانند بیوتین.....نیاز بر این است که با نعلبندی طبی سم را به حا لت بالانس در آوریم وگرنه دوباره ترک ایجاد می شود.