تیک چیست و چرا نباید اسبی که دچار تیک هست خرید؟تیک به حرکتی از اسب گفته می شود که روزانه آن را به دفعات تکرار میکند این عمل ممکن است به شکلهای مختلف بروز کند مانند:
گاز گرفتن اشیا و کشیدن هوا با صدا به داخل گلو
تکان دادن سر به اطراف.
لگد زدن یا تکان دادن پا یا دست بطور متناوب ویا هر عملی که روزانه بسیار تکرار شود.
بعضی اسبها ذاتا به این درد دچار هستند ولی بیشتر اس***** که به این موضوع دچار میشوند زندگی خسته کننده ای دارند و فضای مناسب ندارند. ماندن زیاد در باکس و تمرینات کم باعث خستگی و افسردگی اسب شده و شروع به تیک میکند.
رفع این مشکل بسیار سخت است گاهی اوقات بهتر است از تیک بند استفاده کنیم تا اسب دچار آسیب نشود.
بهتر است اسبی که تیک دارد نخریم چون رفتارتکراری اسب از لحاظ فیزیکی او را خسته کرده و برای تمرینات ورزشی آمادگی نداشته باشد مثلا اسبی که تیک گاز گرفتن دارد دندانهای خود را پس از مدتی از دست میدهد و اسبی که تیک لگد زدن دارد پای خود را دچار آسیب می کند.