البته نژادها و تیره های زیادی از جاندارای روی زمین حاصل جهش های ژنی و... که به دستکاری انسان مربوط نیست هستند
البته این چیزیه که من خوندم