استحصال خاویار از کوچکترین ماهی آب شیرین

ایرن- محققین انستیتو تحقیقات بین*المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران موفق شدند از ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) خاویار پرورشی استحصال کنند.

به گزارش ایرن به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات شیلات ایران، این*گونه که بومی آبهای شیرین رودخانه*های ولگا، اورال، در حاشیه دریای خزر و رودخانه دانوب اروپا است در سال 1383 از کشور مجارستان خریداری و در وزن یک تا سه گرم به کشور معرفی شد.
براساس این گزارش از بدو ورود، این*گونه در حوضچه*های بتنی و استخرهای خاکی نگهداری و با غذای دستی پرورش یافتند.
پس از یک دوره چهار ساله بیش از 90 درصد ماهیان ماده به بلوغ جنسی رسیدند در این طرح تحقیقاتی جمعاً تعداد 200 عدد مولد پرورش یافتند که پس از بررسی*های فیزیولوژیکی و ارزیابی گنادهای جنسی آنها تعداد 50 نمونه از بهترین ماهیان جداسازی و جهت تکثیر و تولید خاویار انتخاب شدند.
از این تعداد،خاویار 18 عدد ماهی ماده استحصال شد.
نکته قابل توجه اینکه ماهیان استرلیاد ماده در اوزان بسیار پایین حتی کمتر از یک کیلوگرم خاویار تولید کردند، بطوری که حداقل وزن ماهی ماده 640 گرم و حداکثر آن 984 گرم و میانگین وزنی آنها 807 گرم بود و این ماهیان قادر بودند حداقل 64 گرم و حداکثر 109 گرم و میانگین 85 گرم خاویار تولید نمایند. به عبارت دیگر میانگین خاویاردهی ماهی استرلیاد در شرایط ایران تقریباً 9.5درصد وزن کل بدن است.
در این بررسی از 18 عدد ماهی جمعاً 1.268 کیلوگرم خاویار دان یک استرلیاد عمل*آوری شد که در قوطی*های 100 گرمی بسته بندی شدند.

منبع : مهر