دیده بان حقوق حیوانات:
این پلنگ از جنگل به مناطق مسکونی راه یافته بود، ولی پس از زخمی کردن چند تن از ساکنان، تلاش گروه جنگلبانی برای به دام انداختن حیوان ناکام ماند و‌ مجبور شدند با شلیک گلوله
آن را از پای در آورند.

کشته شدن یک پلنگ وحشی به دنبال حمله به ۱۳ شهروند هندیو پلنگی دیگر که پس از سقوط به داخل یک استخر، با قرار دادن نردبانی توسط افراد بومی نات یافت.نجات یک پلنگ وحشی از یک استخر ساختمان قدیمی در هند