اين ماهی، به تدریج با محیط آکواریوم سازش می یابد و از اکثر غذاها تغذیه می کند اما به غذاهای گیاهی علاقه وافری داشته و از آن لذت می برد. آکواریوم های با جلبک فراوان برای آنها بسیار مناسب است. در فضایی که شنا می کنند بسیار فعال اند و اکثریت آنها حدودا" آرامند.


خانواده: سیگانیده

نام معمولی: روباه ماهی، صورت روباهی
انتشار: اقیانوس آرام
حداکثر اندازه: 25 سانتی متر
غذا: همه چیز خوار
به دلیل شباهت صورت این گونه از ماهیان به روباه آنها را به نام صورت روباه(fax face) میشناسندچشمان بزرگ وسیاه رنگ ودهان کوچک از مشخصه های بارز این دسته از ماهیان میباشد این دسته در محیط آکواریوم تا حدود ۲۵ سانتی متر رشد میکنند و به سادگی خود را با محیط بسته آکواریوم وفق میدهند این ماهیان گیاهخوار هستندو باید جهت تغذیه آنها در آکواریوم از انواع غذاهای گیاهی استفاده شودو فاکس فیس ها به دلیل سوخت وساز زیاد بدنشان به غذای زیادی نیاز دارند باله های پشتی آنها سمی می باشد و در هنگام برخورد با دست دردی همانند نیش زنبور ایجاد میکند پس به هنگام جابجایی دقت کافی را مبذول بفرمایید