شروع فصل گرما و عکس العمل حیوانات در باغ وحش ها


سر خارپشت شکمو در منطقه نورفولک آمریکا در قوطی مربای هویج گیر کرده


لانه سازی پرندگان بر روی علائم جاده ای در پرتقالبدون شرح!