جمعیت پرندگان بومی درتالاب بین المللی چغاخور امسال به 12 هزار قطعه افزایش یافته است.
رئیس حفاظت محیط زیت شهرستان بروجن امروز به واحد مرکزی خبر گفت:این افزایش جمعیت با افزایش محیط بانان ثابت وسیار،همکاری در خورتحسین اهالی روستاهای همجوار و غذای کافی برای پرندگان ماهی خوار وعلف خوار، 2هزار قطعه بیش از پارسال شده است.
منصوری به فصل لانه گذاری پرندگان در ماههای اردیبهشت و خرداد اشاره کرد وگفت: پرندگان بومی از خانواده کشیم ها،اردک ها،حواسیلها،پرستوهای دریایی،چنگرها ومرغابی ها صدها لانه برروی سنبله های دریایی رویش کرده برسطح این تالاب،ساخته ودر آنها تخمگذاری کرده اند.
وی ممنوع بودن ماهی گیری با تور و قایق رانی را در فصل لانه گذاری پرندگان اشاره کرد وگفت:این شرایط به افزایش آرامش پرندگان برای تخمگذاری بیشتر کمک کرده بطوریکه در صدها لانه موجود دراین تالاب بین 2 تا 12 تخم مشاهده می شود.
اوگفت: اغلب پرندگان بومی با جوجه هایشان تا شهریور دراین تالاب می مانند.
تالاب بین المللی چغاخور در 55کیلومتری شهر ودرنزدیکی شهر بلداجی به وسعت 1400هکتار قراردارد.
این تالاب هرسال در دوفصل بهار وزمستان میزبان هزاران پرنده مهاجر از شمال اروپا وجنوب سیبری می شود.