جام جم آنلاين: سالها پيش 2 گونه باارزش از حيات وحش كشورمان را از دست داديم. ببر مازندران و شير ايراني ، دو گونه زيبا و جذاب بودند كه بر اثر بيتوجهي و ناآگاهي از ميان رفتند و تنها نامي از آنها باقي ماند.

حال نيز پس از گذشت سالها، ديگر گونههاي خاص و منحصر به فرد ايراني در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند. از ميان اينگونهها سراغ گوزن زرد ايراني رفتيم ؛ گونهاي جالب توجه كه خيلي خوب توانسته خود را با محيطهاي مختلف سازگار كند و تقريبا از انقراض نجات يابد.
گوزن زرد بدني زرد مايل به قرمز با خالهاي سفيد دارد. عمر متوسط اينگونه 20 سال است. غذاي اصلي آن ذرت ، جو و بلوط است. گوزنهاي زرد گروهي زندگي ميكنند و در فاصله نيمه شب تا سحر بيشترين فعاليت را دارند. نوزاد آنها بلافاصله پس از تولد ميتواند راه برود و حتي بدود. اين نوزادها بيبو هستند و اين ويژگي آنها را از خطر صيد شدن نجات ميدهد ؛ اما گوزن زرد زيبا هنوز نتوانسته از محيطهاي مصنوعي مثل پاركها و پناهگاههاي حيات وحش تحت حفاظت خارج شود و در دل طبيعت و حيات وحش زندگي طبيعي خود را ادامه دهد ، چون هنوز در معرض خطرهاي بسياري قرار دارد و به دليل اين خطرها هنوز نتوانسته به زيستگاه اصلياش در جنگلهاي دز و كرخه بازگردد و در مناطق مختلف كشور پراكنده است. اكنون پس از سالها قرار است اينگونه را به موطن اصلياش بازگردانند. به همين دليل گفتگويي با عليرضا جورابچيان ، كارشناس حيات وحش سازمان حفاظت از محيط زيست داشتيم.

آيا فقط در ايران گوزن زرد داريم؛
در دنيا به طور كل 2 گونه گوزن زرد داريم. يكي گوزن زرد ايراني و يكي گوزن زرد اروپايي است. گوزن زرد ايراني گونه خاصي است كه فقط در ايران زندگي ميكند. حدود سالهاي 38-1337 به قبل فكر ميكردند كه كاملا منقرض شده و از ميان رفته ، ولي بر اثر اتفاق ، چند نفر در دز و كرخه تعدادي گوزن زرد ديدند و به ماموران محيط زيست آن زمان اطلاع دادند. حافظان محيط زيست هم پيگيري كردند و فهميدند كه نسل گوزن زرد ايراني منقرض نشده است.

در حال حاضر در ايران چند راس گوزن زرد داريم؛
تعداد كمي گوزن زرد در دز و كرخه داشتيم كه از سال 37 به بعد در چند نوبت از آنجا زندهگيري شدند و از آنجا به دشت نازساري منتقل شدند. آن ابتدا فقط 5 راس گوزن زرد داشتيم. بعد اينها زاد و ولد كردند و تعدادشان زياد شد. درواقع تمام گوزنهاي زردي كه الان داريم همگي از همان 5 راس گوزن اوليه هستند. تا سال 1365 جمعيتش متغير بود و گاهي كم و گاهي زياد شده است. در اين سال اولين انتقال از دشت ناز به جزيره اشك درياچه اروميه صورت گرفت. فكر مي كنم حدود 5 يا 6 گوزن زرد زندهگيري شد و به جزيره اشك برده شد. علت اين انتقال هم اين بود كه ميخواستيم ببينيم آيا ميتوانيم اينگونه را در طبيعت رهاسازي كنيم؛ چون جزيره اشك دور از انسانها بود و طبيعت وحشيتري داشت. در حال حاضر هم جمعيتي حدود 300 راس گوزن زرد در جزيره اشك داريم كه بيشترين جمعيت گوزن زرد را تشكيل ميدهند. پس از آن زندهگيريهايي صورت گرفت و گوزنها به بخشهاي مختلفي منتقل شدند ؛ مثلا در ميان كتل شيراز در دشت ارژن ، محدوده محصوري درست شد و تعدادي گوزن زرد به آنجا برده شد. تعداد هم به جزيره كيش، سيري و لاوان برده شد.

علت اين همه پراكندگي درباره گونه گوزن زرد ايراني چه بوده است؛
ما ميخواستيم امتحان كنيم كه گوزن زرد چگونه ميتواند خودش را با محيطهاي متفاوت تطبيق بدهد و درواقع ميخواستيم مطمئن شويم كه آيا ميتوانيم گوزن زرد را در طبيعت رهاسازي كنيم. به همين دليل نقاطي را در كشور بررسي كردند كه از لحاظ امنيت و شرايط زيستي با شرايط زيستي گوزن زرد مطابقت داشته باشد ؛ مثلا تعدادي از آنها را به كرمانشاه كه از زيستگاههاي قديمياش بوده ، منتقل كرديم. 2 نوبت هم آنها را به زيستگاه اصلياش در دز و كرخه برديم. متاسفانه به دليل عدم حفاظت و مديريت صحيح ، هيچكدام از آنها باقي نماندند و از ميان رفتند.
متاسفانه در اين برنامهها ، گوزنهاي زرد فقط تا مرحله زندهگيري و رهاسازي در طبيعت مديريت و بعد فراموش شدند و نتيجهاي از آنها نگرفتيم. با بررسيهايمان فهميديم كه قدرت سازگاري گوزن زرد با محيط خيلي بالاست و تنها به دليل عدم حفاظت و حراست و در نتيجه شكار اينگونه ، ديگر گوزن زردي آزادي در اين جنگلها وجود ندارد. در جزيره كيش هم همين مشكل را داشتيم. تا حدود 5 سال پس از رهاسازي ، همچنان گزارشهايي از مشاهده اين گونه ميرسيد ، اما بعد ديگر مشاهده نشد و در آنجا هم از ميان رفت.

ديگر گوزنهاي زردي كه رهاسازي ميشوند در مناطق حفاظت شده نيستند ؛ پس چگونه شكارچيان وارد اين مناطق ميشوند و آنها را صيد ميكنند؛
بعضي از آنها در مناطق حفاظت شدهاي مثل پناهگاه حيات وحش دز هستند كه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست هستند. در اين منطقه از همه بيشتر رهاسازي شدهاند.
آنجا در 2 نوبت 34 راس گوزن زرد رهاسازي شد ، ولي پس از يكي دو سال ديگر مشاهده نشد. جسته گريخته گزارشهايي از حضور اينگونه ميرسد ، ولي مستند نيستند. فعلا گزارشهايي از وجود گوزن زرد در دز رسيده است، ولي باز هم يقين نداريم.

در حال حاضر برنامه خاصي براي نجات و حفظ اينگونه در نظر گرفته نشده است؛
طي اين دو سال اخير تا الان ، ما روي برنامههاي گوزن زرد، برخي برنامهريزيهاي نسبتا منسجمي انجام دادهايم كه با توجه به تجربيات گذشته به اين نتيجه رسيدهايم كه به جاي پرداختن به نقل و انتقالات متعدد در نقاط مختلف كشور ؛ بياييم و روي همان زيستگاه اصلياش يعني دز و كرخه متمركز شويم كه البته براي اين كار نياز به همكاري و كمك مديريت استان مربوط داريم. در اين زمينه هم عوامل تهديد آن زيستگاه را تا حدودي شناسايي كردهايم و بايد آنها را تا جايي كه ميتوانيم حذف كنيم.

اين عوامل تهديد شامل چه مواردي هستند؛
عوامل تهديد اينگونه متعدد هستند ؛ اما مثل بيشتر گونههاي در خطر انقراض ، مهمترين اين عوامل ، تخريب زيستگاه است. زيستگاهها براي گوزن زرد خيلي كوچك شده است. هماكنون جنگلهاي دز و كرخه مرتب به اراضي زراعي تبديل ميشوند. برداشتهاي بيرويه شن و ماسه و گاوميشدارهايي كه در اين مناطق به وسيله مجوزهايي كه دارند يا ندارند ، در حال بهرهبرداري از جنگلها و مراتع هستند ؛ البته مساله شكار هم بايد در نظر گرفت ، اما تخريب زيستگاه موثرتر است. ما برنامه 5 سالهاي براي حفظ اينگونه داريم كه از سال گذشته به طور جدي شروع كردهايم. امسال نيز اقدامات اجرايي آن را شروع كردهايم. قسمتهايي را داريم حصاركشي ميكنيم و قرنطينههايي در دز و كرخه ايجاد كردهايم تا تمامي گوزنها را از نقاط مختلف كشور جمعآوري كنيم و به زيستگاه اصليشان بازگردانيم. به طور عمده هم قرار است از جزيره اشك اين انتقالات را صورت دهيم ؛ چون جمعيتش در آنجا قابل قبول است و در آنجا هر چقدر كه از جمعيتش كم كنيم باز هم جمعيت خود را ترميم ميكند. اين جزيره نشان داده كه زيستگاه مناسبي براي گوزن زرد است. با توجه به تجربياتي كه كسب كردهايم سرما و گرما مساله حساس و نگرانكنندهاي نيست. اين گوزنها خيلي سازگارند. ممكن است كمي تغيير كند مثلا زمان شاخاندازي و زمان جفتگيريشان كمي تغيير كند ، ولي در كل از لحاظ زيستي خيلي مشكل خاصي ندارند. پس از انتقال آنها از جزيره اشك به زيستگاه كرخه قرار است كه مدتي در قرنطينه بمانند تا عوامل تهديد خارجي حذف شوند. پيشبيني ميكنيم كه حداقل 2 سال طول بكشد تا بتوانيم عوامل تهديد را تا حدودي كاهش دهيم و بعد گوزن زرد را به صورت آزاد در دل طبيعت جنگلهاي دزو كرخه ، همچون گذشتههاي دور رهاسازي كنيم. اگر بتوانيم اين كار را انجام دهيم و به موفقيت برسيم ، كار بسيار ارزشمندي انجام دادهايم. آن موقع است كه ميتوانيم ادعا كنيم گونه گوزن زرد ، گونه واقعا منحصر به فرد ايراني است و واقعا حيف است كه گونهاي به اين زيبايي را از دست بدهيم يا آن را هميشه در پناهگاهها و مناطق حفاظت شده نگهداري كنيم و از نعمت آزادي محرومش كنيم.

آيا در حال حاضر ميتوان گفت كه گوزن زرد از خطر انقراض نجات يافته است؛
ببينيد ما تا وقتي گوزن زرد را در طبيعت نداشته باشيم ، نميتوانيم بگوييم كه از انقراض نجاتش دادهايم ، چونه به اعتقاد من كه سالها در زمينه حيات وحش كار كردهام ، هر جانداري اسم خود را در شرايط زيستي طبيعي خود دارد. وقتي از آن محيط خارج شود ديگر آن حيوان طبيعي نيست و تغيير ميكند. مگر آن كه در طي چند نسل بتواند در زيستگاه اصلي خودش بماند و زندگي كند.
به طور قطع گوزنهايي كه الان در دشت ناز ساري ميانكتل شيراز و جزيره اشك اروميه داريم تغييرات عمدهاي يافتهاند و حداقل از لحاظ شكل ظاهري و بخصوص شكل شاخ تفاوتهايي با گوزن زرد خالص قديمي ايراني دارند ؛ البته اين تغييرات بسيار ضعيف است چون اين گونه به دليل شرايط زيستي متفاوت ، شرايط تغذيهاي متفاوتي هم دارند ، اما چون احتمالا از لحاظ ژنتيكي با گونه و زيرگونه آميخته نشدهاند ، در نتيجه تغيير عمدهاي نيافته است. پس اگر آنها را در زيستگاه اصلي خودشان رها كرده و چند نسل از آنها بگذرد ، همان گوزن زرد ايراني اصيل و قديمي خودمان را خواهيم داشت.

آخرين بار كه گوزنهاي زرد را به دز و كرخه منتقل كرديد ، چه زماني بوده است؛
سال 1367 كه هنوز در جنگ تحميلي بوديم ، اين انتقال صورت گرفت. آن زمان گوزن زرد را با هواپيماي ارتش از دشت ناز وارد پايگاه وحدتي دزفول كرديم. از آنجا هم آنها را با كاميونهاي ارتش برديم به كرخه. كار بسيار سختي بود، اما واقعا اين كار را دوست داشتيم. من خودم همراه گوزنهاي زرد بودم. آن زمان اين كار از نظر خيليها ، عاقلانه و جالب توجه نبود. اما ما فكر كرديم با اين كار گوزنها را نجات ميدهيم ، چون در زمان جنگ زيستگاههاي دز و كرخه از خيلي جهات امنيت بيشتري داشتند. اين مناطق هم از لحاظ دام و هم از لحاظ اهالي خالي بودند ، چون اين مناطق زير موشكهاي عراق بودند و زمان خوبي براي اين انتقال بود. خوشبختانه بلافاصله چند ماه پس از انتقال، جنگ هم تمام شد و تا يكي دو سال بعد آثاري از رهاسازي گوزنهاي زرد بود. بعد ديگر گزارشي دريافت نكرديم. فكر ميكنيم گوزني در آنجا نباشد ؛ ولي احتمال دارد كه هنوز هم گوزني در پناهگاه كرخه و بخصوص دز باشد.

چرا از آن زمان تاكنون دوباره به زيستگاه اصليشان منتقل نشدهاند؛
چون كسي نبوده كه دنبال اين جريان باشد. عرض كردم كه اين كار شايد از ديدگاه خيليها عاقلانه نباشد ، چون كار سخت و جسورانهاي است و پر از دردسر. در حال حاضر هيچيك دنبال اين قضيه را نگرفته و باز هم ما با اين سن و سالمان بالاخره توانستيم توجه بعضيها را جلب كنيم و انشاءالله بتوانيم اين كار را انجام بدهيم.

علت اين كمكاريها درباره گونههاي خاص مثل گوزن زرد چيست؛
ببينيد اين نقل و انتقالات هزينه چنداني ندارند. مساله اصلي ما مديريت زيستگاه و مسائل حفاظتي آن مناطق است. اينهاست كه بودجه و هزينه ميخواهد، چون ما با مردم طرف هستيم. مردم در آن مناطق داراي كشت و كار ، خانه و صنعت هستند. بايد روي اينها كار كرد. بايد كار آموزشي و فرهنگي انجام داد ، و طرز تفكر آنها را نسبت به حفاظت از يك گونه ارزشمند مثل گوزن زرد تغيير داد. وقتي طرز فكر عوض و توجيه شدند ، ديگر اين خود مردم هستند كه ميشوند حافظ جان گوزنهاي زرد. در كل دنيا فقط در ايران گوزن زرد داريم؛ البته گوزن زرد اروپايي هم داريم كه با اين گونه تفاوتهايي دارد. به هر حال ما فقط همين تعداد را داريم. گفته ميشود كه جاهاي ديگري هم گوزن زرد دارند ، ولي آنها از نژادهاي خالص گوزن زرد ما نيستند.
من با قاطعيت عرض ميكنم گوزنهاي زردي كه ما در حال حاضر در كشور داريم ، همگي نژاد خالص گوزن زرد ايراني هستند و هيچگونه و زيرگونه ديگري همراه آنها نبوده است.

نام ديگر اين گونه گوزن زرد بينالنهرين است. با توجه به اين نام گوزن زرد در چه مناطقي زندگي ميكرده است؛
در گذشتهها پراكندگي اين گونه در تمام استانهاي غربي كشور بوده است. تمام سلسله جبال زاگرس زيستگاه اين گونه بود و در عراق هم پراكندگي داشته و در تمام غرب ايران ميزيسته ، حتي پيكره گوزن زرد ايراني روي بيستون حكاكي شده است ، وي عدم مديريت صحيح و مناسب زيستگاه باعث از ميان رفتن گونههايي شده كه تا به حال نقل و انتقال پيدا كردند. اگر مراقبت و حفاظت و پيگيري ميشد به احتمال زياد ميتوانست خود را در بعضي از اين زيستگاهها حفظ كند ، چون گوزن زرد نشان داده كه ميتواند با شرايط آب و هوايي مختلف سازگار شود و اين ما هستيم كه بايد به حفظ آن كمك كنيم.

شما گفتيد كه قرار است تمامي گوزنهاي زرد پراكنده در كشور به دز و كرخه منتقل شوند ؛ اما خبر رسيده كه گوزنهاي زرد جزيره اشك اروميه قرار است به استانهاي مختلف كشور منتقل شوند.
آن نقل و انتقالات با اين انتقالاتي كه من گفتم متفاوت است. در حال حاضر گوزنهاي زرد جزيره اشك به تعداد قابل توجهي رسيده و قابليت انتقال پيدا كردهاند. در كل، جمعيت گوزن زرد آنقدر شده كه بتوانيم از آن براي جاذبههاي اكوتوريستي استفاد كنيم و آنها را به بعضي باغوحشها بدهيم. به هر حال وقتي كاملا بررسي شود و از هر لحاظ خاطر جمع شويم كه مشكل خاصي وجود ندارد ، اين انتقالات صورت ميگيرد ؛ مثلا اگر گوزن زرد را به استاني مثل مازندران برديم ، در آنجا ما گوزن را در يك منطقه حصاركشي شده 50 هكتاري داريم ، ما در هيچ استاني رهاسازي نخواهيم كرد ، مگر آن كه زيستگاه اصلي خود گوزن باشد كه آن هم با ترفندهاي حفاظتي ويژهاي صورت ميگيرد. در غير اين صورت تجربه نشان داده به محض آزاد و رهاسازي گوزن زرد در دل طبيعت، خيلي سريع به وسيله شكارچيان صيد شده و از ميان رفته است. در واقع گونههايي كه الان داريم طبيعي نيستند. حتي گوزنهاي زردي كه در جزيره اشك و دور از انسانها هستند هم نميتوانند به اين سرعت در طبيعت سازگار شوند. عوامل تهديد بسيار زياد است و نميتوان خطر كرد. پس ميتوان آنها را منتقل كرد و در اين مورد مشكلي وجود ندارد ، اما به طور مصنوعي، نه به صورت رهاسازي در طبيعت. در اين زمينه هم استان گيلان ، خراسان شمالي ، يزد و چند استان ديگر تقاضاهايي دادهاند ، اما بايد تمامي شرايط نگهداري رعايت شود.

آيا فصل انتقال گوزنهاي زرد هم مهم است؛
بله به طور قطع همينطور است. گوزنهاي زرد معمولا در اسفندماه و بسته به شرايط آب و هوايي شاخهايشان ميافتد. از الان گرفتن مادهها خطرناك است چون تازه فصل جفتگيريشان تمام شده و ممكن است بچههايشان را سقط كنند. نرها هم كه شاخهايشان ميافتد و شاخهايي كه بلافاصله درميآيد ، گوشتي ، خوني و بسيار آسيبپذير است و نميتوان انتقال را انجام داد.
بهترين زمان انتقال اواخر تابستان و فصل پاييز است كه زاد و ولد تمام شده و بچهها كمي بزرگتر شدهاند.
اميدواريم با باز گرداندن و رهاسازي گوزن زرد ايراني به زيستگاه اصلي خودش، يعني جنگلهاي دز و كرخه دوباره شاهد حضور اينگونه در دل طبيعت و دنياي وحش باشيم.


منصوره نظري