جام جم آنلاين: گوزن هاي جنگل هاي اروپا يكي از زيباترين گونه هاي گوزن بوده و به ويژه گوزن هاي نر بالغ با شاخ هاي بزرگشان بسيار باشكوه هستند. زيستگاه اين گونه گوزن در جنگل ها است و جانور ميتواند به لطف بي حركت ماندن و نيز پوشش درختان به خوبي خود را از ديد شكارچيان استتاركند. نگاهي كوتاه و تصويري به دنياي گوزن هاي جنگلي اروپا.