ایول چه جوجه های با حالی داری یه سر به مرغ و خروس ها من بزن ببین چه جورین