چرا در غم جوانی از دست رفته بنالم؟

شاید هنوز روزهایی شیرین در انتظار من باشند

حالا که دوران جوانی گذشته را از برابر دیده می گذرانم

خاطره ای دلپذیر برای من تسلایی اسمانی همراه می اورد

ای نسیم ها

این خاطره ی مرا به ان جا برید که نخستین بار دل من به تپش های دلی دیگر پاسخ گفت.