ايرن- گروه حيات وحش: به نظر مي رسد که تلاشها براي پرورش گورخر آسيايي در منطقه حفاظت شده مظفري در شهرستان فردوس نافرجام بوده و اين طرح شکست خورده است.به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران و بر اساس اطلاعات دريافتي از ناظران محلي از 2 راس گورخر ماده اي که به همين منظور در اين منطقه رهاسازي شده بودند، تاکنون يک راس مرده است. اين در حالي است که قرار بوده يک راس گور نر نيز به اين منطقه منتقل شود که هرگز انجام نشد. گزارش هاي تکميلي در اين باره متعاقبا منتشر مي شود.