محیط زیست > حیوانات - همشهری آنلاین:
یک کوسه دماغ سیاه در حال پرسه زدن بر فراز مرجان‌ها و ماهی‌های آب‌سنگ‌ها در آب‌های "روز آتول" در ساموآی آمریکا ست.
یک بررسی اخیر نشان داده است که کوسه‌های آبسنگی در مجاورت جزایر پرجمعیت به سرعت در حال ناپدید شدن هستند، و در مقایسه با جزایر آبسنگی دورافتاده تا 90 درصد از کوسه‌ها در این مناطق از بین رفته‌اند.علت این کاهش شکار غیرقانونی کوسه‌ها و نیز فعالیت‌های انسانی در این مرجان‌هاست که غذای در دسترس کوسه‌ها را کاهش داده است.