پیرترین گوسفند دنیا در سن ۲۵ سالگی پس از سقوط از صخره ای ۴۵ متری در وسترن آیسل جان باخت

گوسفندی که پیرترین عضوِ نوع خود به شمار می رفت پس از سقوط از دره ای ۴۵ متری جان داد.
میش صورت سیاه، تویگی یک ماه قبل از تولد ۲۶ سالگی اش جان داد
این میش صرت سیاه که به خاطر ظاهر استخوانی اش، «تویگی» صدایش می زدند تنها یک ماه دیگر تولد ۲۶ سالگی اش را جشن می گرفت.
کرافتر جان مک ویر علت طول عمر او را دندان های سالم مانده می دانست که به او اجازه ی چرا می دادند و همچنین روحیه ی انحصار طلب و غیر وابسته اش.
بیشتر گوسفندها بیش تر از ۱۲ سال عمر نمی کند و طول عمر تویگی برای یک گوسفند زیاد بود. جنازه این حیوان را روی سنگ های ساحلی در لویس در وسترن آیسل پیدا کردند.
این گوسفند از دو فرزند آقای ماکیور که ۲۳ و ۲۴ ساله هستند، بزرگتر بود اما فرزند ارشدش که ۲۷ سال سن دارد، سن کمتری داشت.
آقای مکویر ۵۱ ساله گفت: «پایان تخلی بود. او هیچ وقت گوسفند درشتی نبود اما آخرین بره اش را سه سال پیش به دنیا آورد و بره هایش دوقلو بودند»