واقعیت یک رابطه عاشقانه خیلی وقت ها به شدتبا باورهای واقعی تفاوت دارند. به این باورها و تصوراتی که اغلب ما دربارهعشق در خود می پرورانیم، فانتزی عاشقانه گفته می شود. در واقع فانتزی هایعاشقانه باورهایی نادرست هستند که بسیاری از ما درباره عشق داریم. اینافسانه ها عملاً بی ضرر نیست و مانع انتخاب هوشمندانه ما در موقع ازدواج میشود.
در زیر به برخی از این فانتزی های عاشقانه اشاره می کنیم:

1 -
حتماً باید یک رابطه عاشقانه داشت
خیلی از جوان ها، به خصوص دختران، وقتی که از یک سن خاص بالاتر می روند،فکر می کنند باید به هر دری بزنند تا ابتدا یک رابطه عاشقانه داشته باشند وبعد ازدواج کنند. به نظر آن ها حتی یک ازدواج ناموفق که از این رابطه ناشیشده باشد، از ازدواج بدون عشق یا تجرد بهتر است. در اینکه رابطه عاشقانه دریک ازدواج موفق مهم است شکی نیست، اما روابط عاشقانه به تنهایی نمی تواندفرد را در زندگی مشترک به موفقیت و رضایت برساند.

2 -
عشق کافی است
«
عشق هرگز کافی نیست » این عنوان یکی از کتاب های مشهورترین شناخت درمانگردنیا، آرون تی بک است. خیلی از جوان ها فکر می کنند که اگر عاشق طرف مقابلشان باشند، دیگر همه مشکلات حل است و می توانند همه استرس ها را تاببیاورند. اما واقعیت این است که سوخت عشق محدود است و نمی تواند برای همیشهزندگی را حرکت دهد. بالاخره یک روز عشق کاهش پیدا می کنند. بعضی ها هم فقطبه این دلیل ازدواج نمی کنند که هنوز عاشق کسی نشده اند. عشق همان طور کهناگهانی می آید، ناگهانی هم می رود پس اگر همه سرمایه خود را روی این احساسبگذارید، مطئمن باشید ضرر می کنید.

3 -
عشق شفا می دهد
بعضی ها فکر می کنند که می توانند با داشتن یک رابطه عاشقانه مشکلات روانشناختی خودشان را درمان کنند. بعضی ها هم فکر می کنند که با داشتن اینرابطه، مسئولیت پذیرتر می شوند. تحقیقات روان شناسان نشان می دهد که هر دوگروه اشتباه می کنند.
عشق یک فعالیت مهم است که توجه و اراده فرد را می خواهد به طور قطع ترشحهورمونی هر فردی که عاشق می شود، اتفاق می افتد اما عشق ماندگار باید پرورشیابد و امکان رشد داشته باشد. و قطعاً شما باید از اشتباهات تان درس بگیرید

4 -
اگر عشق بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتد
عشق آموختنی است. دکتر دایانا کایرچنر، روان شناس آمریکایی و نویسنده کتاب« عشق در 90 روز: راهنمایی ضروری برای یافتن عشق واقعی تان » در این زمینهمی گوید: در کجای زندگی این رویکرد را خواهید داشت؟ آیا شما همین فکر را میکنید؟ بله خوب، اگر یادگیری زبان فرانسه بخواهد اتفاق بیفتد، خودش اتفاق میافتد. عشق یک فعالیت مهم است که توجه و اراده فرد را می خواهد به طور قطعترشح هورمونی هر فردی که عاشق می شود، اتفاق می افتد اما عشق ماندگار بایدپرورش یابد و امکان رشد داشته باشد. و قطعاً شما باید از اشتباهات تان درسبگیرید.

5 -
عشق و رابطه عاشقانه مانند رودی است که آدم را با خود می برد
شما عشق را انتخاب می کنید به گفته جانسون، روان شناس مشهور حوزه خانواده وازدواج، عشق منفعل نیست، یک اتفاق فعالانه است. او می گوید: شما نیاز داریدکه درگیرش شوید و گشوده باشید و متعهد شوید مطمئناً افراد دلبسته شده ازهمدیگر عصبانی می شوند، با هم دعوا می کنند و همدیگر را آزار می دهند. امابر خلاف افرادی که یک پیوند عاطفی ناایمن دارند، آنها قادرند دوباره به همعشق بورزند و درباره احساسات شان به طرز صحیحی صحبت کنند به عبارت دیگر،موقعی که شما احساس می کنید اغلب آسیب پذیر و زخمی هستید، به صورتی فعالانهتصمیم می گیرید که خطر کنید و همسرتان را به دست بیاورید و در این تلاش بهاو اطمینان مجدد می دهید این تنها روش برای یک پیوند ایمن است.

6 -
مردان و زنان به صورت متفاوتی عاشق می شوند
تصورات قالبی جنسیتی به این باور منجر شده است که موقعی که این هیجان میآید، مرد و زن قطب های متضادی هستند؛ یک مرد واقعی گریه نمی کند؛ زن هرگزدر رابطه عاطفی ارضا نمی شود و تصورات دیگری از این قبیل، اما نیاز به دوستداشتن برای همه به صورتی یکسان وجود دارد زنانی که باور دارند همه مردان درواقع تنها تمایل به رابطه جنسی دارند، عمق عاطفی همسرشان را دست کم میگیرند.

7 -
عشق واقعی بدون نیاز جنسی است
این مورد امکان دارد که در یک رابطه بلند مدت وجود داشته باشد که هنوز بااحساسات تند جسمی همراه است، اما به ندرت اتفاق می افتد. به گفته جانسون،بسیار اتفاق می افتد که شهوت و هوس و شیفتگی به جای عشق اشتباه گرفته میشوند. اینها عشق نیستند. و خیلی زود کم رنگ می شوند.

8 -
عشق واقعی فاقد وابستگی است
افراد در فرهنگ آمریکای شمالی به این دلیل از دلبستگی های عمیق و ناایمنیهای عاطفی احساس شرمندگی می کنند که آموخته اند نیاز به فردی دیگر نشانهضعف است. این مورد، به ویژه در باره مردان صادق است. یک پیوند عاشقانه ایمن،موجب استقلال زوج می شود.

9 -
یا با قلابی یا با هیچ کس
یکی از باورهای شایع غلط و احساسی درباره عشق و رابطه عاشقانه این است کهاگر من با اولین فردی که عاشقش شده ام ازدواج کنم، خوشبخت می شود، و گرنهبدبختی تمام زندگی ام را می گیرد. اما پختگی، مهارت و توانایی های ارتباطیانسان هاست که تضمین کننده یک رابطه موفق است و این توانایی ها فقط در یکنفر خلاصه نشده اند.