فکر کنم این متن بیشتر جنبه ی سرگرمی داره
تمام انگشت های منم جدا میشه