این گوسفند حدود سه ماه پیش در یکی از روستاهای ترکیه به دنیا امده است. اهالی روستای اربای ترکیه با دیدن این گوسفند شگفت زده شدند

tik.ir