محققان با استفاده از سلولهای بنیادینی که از جنین های مختلف به دست آمده بود، موفق به تولید اولین میمونهای ترکیبی جهان شدند.

این میمونها که از مواد ژنتیکی ۶ ژنوم مختلف برخوردارند، کاملا سالم بوده و می توانند در مطالعات آینده سلولهای بنیادین بر روی جانداران نخستین تاثیرگذار باشند.

این میمونها با نامهای “روکو”، “هکس” و “کیمرو” در مرکز مطالعاتی نخستینیان اورگان در دانشگاه علوم و بهداشت اورگان متولد شده اند. این جانداران در نتیجه ترکیب سلولهای به دست آمده از جنین های مختلف به دست آمده اند. در واقع محققان سلولهای بنیادین بسیار جوانی به نام سلولهای بنیادین “همه توانی” یا “توتیپوتنت” را از جنین های در حال رشد جدا کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب کردند. سپس این سلولهای ترکیب شده را در بدن میمون مادری کشت دادند.
این سلولها با همکاری و هماهنگ با یکدیگر توانستند منجر به متولد شدن میمونهایی سالم، معمولی و کامل شوند. کلید موفقیت در این پروژه استفاده از سلولهای بنیادین “همه توانی” بوده است، نام این سلولها از توانایی آنها در تمایز به همه انواع سلول موجود در بدن برگرفته شده است.

بر اساس گزارش رویترز، این موفقیت جدید در زمینه مطالعات سلولهای بنیادین می تواند بر روی موفقیتهای بعدی این مطالعات تاثیرگذار باشد. به گفته محققان این مطالعه می تواند به این معنی باشد که سلولهای بنیادین جنینی مورد استفاده در مطالعات که برخی از آنها دو دهه سن دارند، از توانایی برابر سلولهای بنیادین جنینی موجود در خود جنین برخوردار نیستند.

www.shegeftiha.com