جدا کردن سنگ تخمها و انتقال به آکواریوم دیگه و استفاده از داروی متیلین بلو جهت جلوگیری از قارچ زدگی تخمها