من الان روبی رو دیدم ..چه گربه ی نازیه چه رنگ قشنگی داره...
خدا براتون نگهش داره و امیدوارم همیشه شاد باشه و میو میو کنه براتون...