تاریخ فرهنگی حیوانات منتشر می*شودحکیم مهر - مجموعه شش جلدی "تاریخ فرهنگی حیوانات" با ویراستاری لیندا کالوف و بریجیت ریسل به**زودی در 1632 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات برگ منتشر می*شود.
مجموعه شش جلدی "تاریخ فرهنگی حیوانات" که به موضوع روابط تاریخی میان آدمیان و حیوانات دیگر اختصاص دارد، حیوانات را همچون موجودات زنده و بازنمودهایی نمادین در نظر می*گیرد که سهم بسیاری در فهم ما از جهان دارند.

این کتاب با تأکید بر روابط انسانها و حیوانات از دوران باستان تا به امروز، تاریخ 4500 ساله این تعامل را مورد بحث و بررسی قرار داده است. نخستین جلد از این مجموعه به دوران باستان تا قرون وسطی (2500 پیش از میلاد تا 1000 میلادی) اختصاص دارد. دومین جلد درباره قرون وسطی (1000 تا 14000 میلادی) و سومین جلد پیرامون عصر رنسانس (1400 تا 1600 میلادی) است.

روشنگری (1600 تا 1800 میلادی) موضوع جلد چهارم و عصر امپراتوری (1800 تا 1920 میلادی) عنوان جلد پنجم است و در نهایت ششمین و آخرین جلد از این مجموعه به بررسی رابطه انسان و حیوان در عصر مدرن (1920 تا 2000) می*پردازد.

در این مجموعه که با توجه به ساختار آن می*توان هر جلد را به طور مجزا مطالعه کرد، موضوعاتی چون امر مقدس و نمادین (توتم، قربانی و اعتقادات مردمی)، شکار حیوانات، اهلی کردن حیوانات (رام کردن و پرورش دادن آنها)، سرگرمی و به نمایش گذاشتن حیوانات، (باغ وحش، سیرک و کارناوال)، علم و نمونه*های آزمایشگاهی (پژوهش، آموزش و پرورش و مجموعه*ها و موزه*ها) و باورهای فلسفی پیرامون حیوانات مورد بحث و بررسی قرار گرفته*اند.