روستای کوهستانی چناران از توابع بجنورد در استان خراسان شمالی است....