قبیله ای میرن شکار گمونم...این که تو دشتن..چند وقت پیش توی حیاطی نزدیک خونمون طرف تفنگ بادی گرفته بود کبوتر جاهی ها رو میزد..یکیشون که میدونستم جوجه داره دقیقا جلو چشمم تیر خورد بهش متاسفم که خیلی دیر اقدام کردم...اینجور آدما عقل درست حسابی ندارن که بشهبهشون امیدوار بود حتما باید یه بلایی سرشون بیاد!