چه نازه من تا حالا فکر می کردم که تنبل ترینشون کوالا باشه