گِرانتِر نوار هلالی Crescent-banded grunter Terapon jarbua
هاک ماهی باله قیطانی Treadfin Hawkfish Cirrhitichthys aprinus
هاک ماهی کوتوله Dwarf Hawkfish Cirrhitichthys falco
هاک ماهی شیطونک Pixy Hawkfish Cirrhitichthys oxycephalus
پِرچ لِت خال قرمز Red-blotched Perchlet Plectranthias inermis
هاک ماهی دماغ دراز Longnose Hawkfish Oxycirrhites typus
هاک ماهی اَبرو کمانی Arc-Eyed Hawkfish Paracirrhites arcuatus
هاک ماهی کَک مکی Freckled Hawkfish Paracirrhites forsteri
هاک ماهی بلند پرواز Soaring Hawkfish Cyprinocirrhites polyactus
منبع : www.mahiran.com