جانداران به دوگروه تقسیم میشوند گیاهان،جانوران
جانوران هم به دوگروه مهره داران وبی مهره تقسیم می شوند. بی مهره هاعبارتنداز:اسفنج ها،کیسه تنان ،کرمها، نرم تنان و بندپایان مهره داران هم عبارتنداز:ماهیها،دوزیستان خزندگان، پرندگان وپستانداران دراینجا با حیوانات مختلف باروشهای زندگی مختلف آنها آشنا می شویم.

شیر

شیرها حیواناتی هستندکه از زندگی گروهی لذّت میبرند. طول بدن یک شیربالغ حدود دومتراست وارتفاع بدن آنها یک متراست شیرهاقادربه شکارهمه چیزبه جز فیل،اسب آبی وکرگدن هستندالبته بیشترشیرهای مادّه برای شکارمی روند.

فیل

فیل ها درآفریقاوجنوب آسیازندگی می کنند. فیل های آفریقایی یکی ازبزرگترین حیواناتی هستندکه حدودچهارمتربلندی دارندوغذای آنهابرگ درختان وسایرگیاهان است،بایدبدانیدکه فیلهاازنسل ماموتهاهستند.

کرگدن

محل زندگی کرگدن ها درباتلاق ها است وغذای آنهاازگیاهان دریایی تامین می گردد. وزن آنهاحدودچهارتن است.ارتفاع بدن آنهابه یک متر وطول بدن آنهابه چهارمترمیرسد.

پلنگ

پلنگ ها مانندشیرهادسته جمعی زندگی می کنند. آنهابرروی درختی شکارخود رامی بینند وبه اوحمله می کنندطول بدن بعضی ازآنهابه دومترمیرسد.

میمون

میمون هابسیارباهوش هستندودرقسمت آسیای جنوبی زندگی می کنندازبرگ درختان استفاده می کنند و شصت سانتی مترطول دارند،(میمونهاپستاندارهست د).

خفاش

خفاش تنهاپستانداری است که میتواند پروازکند آن شب شکار است یعنی شبها برای شکاربیرون میرودغذای اوحشره ومیوه است.

یوزپلنگ(چیتا)

این حیوان که ازخانواده گربه سانان است سریعترین حیوان بشمارمیرود.غذای اوبزکوهی وحیوانات دیگراست بلندی قداوبه یک مترمی رسد.

گرگ

این حیوان ها دردسته های کوچک زندگی می کنند خوراک اصلی آنهاآهو،خرگوش،گوسفندوحیوا نات کوچک دیگراست گرگ هاکه ازخانواده سگ سانان هستند حس بویایی قوی ای دارند .

پلاتی پوس

این حیوان پستانداراست پوزه ای مانندمنقاراُردک داردوتخمگذاراست.طول آن به شصت سانتی متر میرسدغذای اوکرمها،میگوهاوقورباغه هااست.

تمساح

محل زندگی تمساح هادرمردابها است.این جانوران ازبزرگترین خزندگان هستند بعضی ازآنهابیش ازشش مترطول دارندغذای آنان آبزیان وحتّی انسانهاهستند.
آرمادیلو
آرمادیلویاگورکن هروقت احساس خطرکندبه صورت گلوله ای توپ مانند درمی آیدوخودرادربرابرحمله ی دشمنان حفظ میکند.

شتر

شترهادونوع اند یکی یک کوهان ودیگری دوکوهان معمولاًشترهادربیابانهازند گی میکنند بلندی قدآنهابه دومترمیرسد.

مار

مارها طعمه های خودرایا با زهرخودویابافشاردادن آنهاازبین می برند غذای آنهاموشها،پرندگان ویاقورباغه هااست.طول بدن آنان به سه مترمی رسد.

دلفین

دلفین هاپستاندارهستندآنهاازماهی هاتغذیه می کنند محل زندگی آنهادرآب های گرم اقیانوس هااست جثه آنهابه دومترمیرسد.

روباه

این حیوان مانندخفاش شب شکاراست روباه ازخانواده سگ سانان است وغذای اوسنجاب،موش،حشرات وسایرحیوانات دیگراست.

زرافه

بلندترین قد را زرافه داردکه اندازه طول قد سه مرد روی هم است زرافه ها دردشت های آفریقازندگی می کنند وازگیاهان آنجا تغذیه می کنند.

گوریل

بیشترگوریل هادرآفریقازندگی میکنندآنها خطرناکند ولی بی آزارهستند گوریل ها بادسته های بزرگ حرکت می کنندوازگیاهان برای تغذیه استفاده میکنند.

هشت پا

اختاپوس یاهشت پا هشت دست وپا دارداودردریاها خرچنگها،ماهیهاوحیوانات دیگرراشکارمی کند جثه آنهابه اندازه مشت دست انسان است.

شترمرغ

بزرگترین پرنده دنیا شترمرغ است که نمی تواند پروازکند امّا می تواندبه سرعت بدود آن ها علف خوارند ودر بیابان ها زندگی می کنند.

ببر

محل زندگی ببرهادرمناطق سردسیر است وازآهو،بزکوهی وگاووحشی تغذیه میکنندطول بدن ببرهابه سه مترمیرسد.

http://2hackers.******.com/post/1259