دكتر 'سید جاوید آل داوود' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قبل از بروز زلزله تغییراتی در زمین ایجاد می شود كه برخی از این تغییرات توسط حیوانات حس می شود.
عضو هیئت علمی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران اظهار داشت: تغییرات امواج الكترو مغناطیسی از جمله تغییراتی است كه توسط بسیاری از ماهی های آكواریومی همچون گربه ماهی ها قابل حس است.آل داوود با بیان اینكه این تغییرات گاهی تا چند روز قبل از وقوع زلزله رخ می دهد افزود: این تغییرات سبب می شود كه ماهی هایی كه در سطح آب هستند به عمق رفته و ماهی هایی كه در عمق آب هستند بر روی سطح آب قرار گیرند.رییس جامعه دامپزشكی حیوانات كوچك گفت: مطالعات اخیر نشان داده است كه به خاطر قوی بودن گیرنده های حسی در گربه ماهی ها، این گونه از ماهی ها تغییرات مشخص رفتاری، قبل از وقوع زلزله نشان می دهند.آل داوود افزود: این تغییرات شامل تغییر مكان، حركت های مورب، عدم استراحت و توقف و نیز، قرار گرفتن ماهی بر روی سطح آب است.رییس كارگروه رفتار شناسی حیوانات موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران با اشاره به اینكه در حال حاضر مطالعات بسیاری در این زمینه در جهان در حال انجام است، اظهار داشت: یكی از این مطالعات كه توسط كارگروه رفتار شناسی حیوانات در موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران در حال انجام بوده، هم اكنون مراحل مقدماتی خود را پشت سر گذاشته است.آل داوود اظهار امیدواری كرد: بر اساس مطالعات انجام شده بزودی نگهداری ماهی های آكواریومی از جنبه زینتی خارج و به یك ضرورت امنیتی تبدیل می شود.رییس جامعه دامپزشكی حیوانات كوچك افزود: همچنین، مطالعات انجام شده توسط متخصصان جامعه دامپزشكی برروی صید ماهی ها در زمان های قبل و حین زلزله نشان می دهد كه بسیاری از ماهی های دیگر نیز، نسبت به تغییرات پیش از وقوع زلزله حساس بوده و می توانند به پیشگویی زلزله كمك كنند.آل داوود یادآور شد: این ماهی ها با تغییر مكان و جابجایی به سطح آب، بیشتر به دام صیادها می افتند.