دیده بان حقوق حیوانات: درناهای خاکستری مهاجر منطقه سلماس را ترک نمودند با کوشش شبانه روزی محیط بانان زحمت کش و وظیفه شناس اداره سلماس درناهای خاکستری بدون هیچ گونه تهدیدی از سوی شکارچیان و افراد متخلف منطقه سلماس را ترک نمودندبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،درناهای خاکستری مهاجر که از چندین روز پیش در منطقه سلماس فرود آمده بودند پس از چند روز استراحت ، تغذیه و تجدید قوا به مهاجرت خود به سمت عرضهای شمالی ادامه دادند.درناها علیرغم وضعیت زیست محیطی سواحل اطراف پارک ملی دریاچه ارومیه در دیم زارها و مزارع شمالشرق شهرستان سلماس فرود آمدند و بدلیل مراقبت و حفاظت شبانه روزی مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست سلماس و وجود امنیت کافی به مدت ۱۰ روز در این منطقه ساکن شدند.این درناها که جمعیت آنها نزدیک ۲۵۰۰ قطعه بود با تلاش و کوشش شبانه روزی محیط بانان زحمت کش و وظیفه شناس اداره سلماس بدون هیچ گونه تهدیدی از سوی شکارچیان و افراد متخلف در منطقه به استراحت و تغذیه پرداختند و پس از استراحت کافی و تجدید قوا به مهاجرت خود به سمت زیستگاههای شمالی ادامه دادند.درناها از جمله پرندگان آسیب پذیر بوده به همین جهت از کلیه طبیعت دوستان درخواست می گردد در حفاظت و مراقبت از این گونه با ارزش زیستی،اداره کل حفاظت محیط زیست را کمک و مساعدت نمایند.