خبرپناهگاه تبریزودیدم منم خیلی وقته میخوام یه همچین کاری انجام بدم چطورمیتونم کمک

پیداکنم هم ازلحاظ مالی وهم کسایی باشن که واقعا نیت خیرداشته باشن،تهیه سرمایه چی؟

کسایی که اینکارو کردن لطفا راهنماییم کنید.درضمن من تویه شهر کوچیک زندگی میکنم

که اگه اینکارو شروع کنم همه به چشم یه دیوونه نگام میکنن،ولی اینجا تقریباهرشب صدای

تیراندازی به سگارو میشنوم،درضمن هنوزکاردرست وحسابیم ندارم.