به گزارش رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان ايرانشهر براي اولين بار "خفاش دم موشي"در شهرستان دلگان شناسايي شد.


خانواده خفاش هاي دم موشي

اين خفاش ها دمي دراز و باريك دارند كه حداكثر يك سوم آن را پرده دمي پوشانده و بقيه آن آزاد است اين دم به عنوان حس لامسه به خصوص زماني كه حيوان از عقب به داخل شكاف هاي باريك مي خزد مورد استفاده قرار مي گيرد. پرده دمي بسيار كوتاه و باريك است گوش هاي بزرگي دارند كه در بالاي سر به وسيله يك نوار پوستي بهم متصلند . گوشك نيز بزرگ است . صورت اين خفاش ها شبيه سگ است در ناحيه بيني پوسته كوچك و گردي وجود دارد . قسمت انتهائي شكم دمگاه و صورت بدون مو است معمولاً خواب زمستاني ندارند در فصل پاييز چربي زيادي ذخيره مي كنند به طوري كه وزنشان دو برابر مي شود در روزهاي سرد زمستان كه غذا كمياب است و حيوان به حالت رخوت به سر مي برد تمام اين چربي ها مورد مصرف قرار مي گيرند بال ها به نسبت باريکند ، پرواز مستقيم و سريع است اين خفاش ها در مناطق گرم جنوب كشور زندگي مي كنند.

سه گونه از آنها در منطقه وجود دارد:

1- خفاش دم موشي كوچک 2- خفاش دم موشي بزرگ 3- خفاش دم موشي مسقطي كه هر سه گونه در ايران وجود دارد.
منبع : www.sbdoe.ir