می ترسم:
سگی که ترسیده گوشهاشو کاملا به عقب میخوابونه.دم را لای پاها
کاملا پنهان میکند.دهان کاملا بسته است.دراین حالت ممکن است
کنترل ادرارخودرا ازدست بدهد.پشت راکاملا میخواباند وناله میکند.
برترازتوهستم:
سگی که خودرابرتراز یکی ازاعضامیداند،بااعتمادبه نفس به شخص
یاحیوان مورد نظر نزدیک میشود،تاجاییکه ممکن است بدنش رابالا
نگه میدارد.گوشهاودم به سمت بالاست.برای بزرگتردیده شدن ازطرف
مقابل کمی ازموهای گردن را سیخ میکند.دراین حالت غرغرمیکند و
زمانیکه لازم ببیند دندانهایش را نشان میدهد.به سوی طرف مقابل حمله
میکند وحتی سعی دارد روی او بنشیند.این شروع دعواست.
ازتوبرترم وتورو تهدید میکنم،حاظر به حمله ام:
سگی که دراین حالت باشد قیافه ترسنکی به خود گرفته،درحال غرغر
کردن ونشان دادن دندانهاست.برای نشان دادن برتری وعدم ترس دم و
گوشهاراتیز میکند.موهای پشت وگردن سیخ،بدن مضطرب وهران
اماده حمله است.سگی که این علایم راازخودنشان دهدازتمام قدرتش
استفاده کرده وعقب نشینی نخواهد کرد.این جنگ رابه شکل وحشیانه ای
ادامه میدهد زیراازتهدید مقابل می ترسد.
کمی می ترسم اما تورو تهدید می کنم:
دراین حالت سگ غرغرمیکند،دندانهارانشان میدهد ولی دم راموازی بدن
نگه میدارد،موهای گردن سیخ ولی چون درمقابل تهدید احساس ضعف
میکند گوشها خوابیده است.سگ هم برای مبارزه وهم برای فراراماده
است.اگراحساس ترس شدید داشته باشد گازمیگیرد.گازگرفتن دراین
حالت فقط بااستفاده ازدندانهای جلوست،مرتبا گازهای کوچک میگیرد
وعقب نشینی میکند.این حمله های سگ (حمله وحشت زده)نام دارد.

مطلب اختصاصی میهن پت