الهی چه سگ مهربونی چقد قشنگ نگاهشون میکنه از چشاش مهربونی میباره