انسان از گذشته های دور با بیماری های مشترک آشنا بوده و نشانه بعضی از بیماری های خود را در حیوانات جستجو می کرده است. قرن ها پیش پی برده اند که سلامت انسان در گرو سلامت حیوان است و عوامل بیماری زای مختلفی وجود دارد که از حیوانات خصوصاً دام به انسان منتقل شده و ایجاد بیماری می نماید که زئونوز (Zoonoses) خوانده می شوند. اجرام باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسمایی، انگلی و قارچی می توانند از راه های مختلف ( تماس مستقیم، خوراکی، استنشاقی، خراش های پوستی و ... ) بیماری را به انسان منتقل نمایند. تمامی موجودات زنده اعم از پستاندار، خزنده، پرنده، آبزی و حشرات نیز می توانند در انتقال بیماری دخالت داشته باشند. بنابراین آگاهی از عوامل بیماری زا و مخازن آن ها جهت پیشگیری از این بیماری ها و تأمین امنیت بهداشتی و اقتصادی مؤثر خواهد بود...
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) زئونوز ها بیماری ها یا عفونت هایی هستند که به طور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار پست تر قابل انتقال است. از مجموع 1415 گونه عوامل پاتوژن یا بیماری های انسانی، 868 عامل ( 61 درصد ) و از میان 175 عامل بیماری های نوپدید و بازپدید 132 مورد ( 75 درصد ) زئونوز هستند که با پیشرفت دانش پزشکی و دامپزشکی، همواره بر این تعداد افزوده می شود. ارتباط نزدیک بین جوامع انسانی و حیوانات، مصرف شیر غیرپاستوریزه و فرآورده های لبنی، افزون سازی تولیدات دامی توأم با افزایش تجارت حیوانات و فرآورده های آن ها، تعداد زیاد سگ های ولگرد، کشتار غیر قانونی و دفع نامناسب و غیر بهداشتی ضایعات حیوانی به عنوان برخی از فاکتورهای اساسی مؤثر در عفونت انسان شناخته شده اند. مهمترین زئونوز ها در کشور ما هاری، کیست هیداتید، تب مالت، سیاه زخم، سالک، کالاآزار، لپتوسپیروز و بسیاری بیماری های میکروبی و انگلی دیگر است که می توان به آن ها اشاره کرد. البته بیماری هایی همچون جنون گاوی، تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو، تب دره ریفت و آنفلوانزای فوق حاد طیور و اخیراً آنفلوانزای خوکی را نیز نباید نادیده بگیریم چرا که خطر ورود آن ها به کشور همواره ما را تهدید می کند. لیست مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام: شاربن (Anthrax) سالک (Leishmaniasis) بابزیوز (Babesiosis) لپتوسپیروز (Leptospirosis) تب مالت (Brucellosis) لیستریوز (Listeriosis) سل گاوی (Bovine tuberculosis) ویروس B یا (Monkey B) کمپیلوباکتریوز (Campylobacteriosis) پسیتاکوز یا تب طوطی (Psittacosis) بیماری پنجه گربه (Cat Scratch Disease) اکتیمای واگیر گوسفندان (Orf) وبا (Cholerea) پاستورلوز (Pasteurellosis) آبله گاوی (Cow Pox) طاعون (Plague) جنون گاوی (BSE) تب کیو (Q-Fever) تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو (CCHF) هاری (Rabies) کریپتوسپوریدیوز Ringworms) Tinea Canis) مهاجرت لاروها در پوست سالمونلوز (Salmonellosis) توکسوپلاسموز (toxoplasmosis) کیست هیداتید (Hydatid Disease – Echinococcosis) اشرشیا کلی (E-Coli) تب خرگوش (Tularemia) ژیاردیوز (Giardia lamblia) تب زرد (Yellow fever) آنفلوانزای A یا (H1N1) یرسینیا (Yersiniosis) منبعhttp://dampezeshki.persianblog.ir/post/30/