من که عکساشو نمی بینم ولی تو گوگل سرچ کردم شبی طی بود تا سگ اما بانمک بود