حالا احترام به حقوق حیوانات واجب اما دیگه قرار نیست سم بپ.شی که!!چه کارایی میکنن یه جوراییه...