منم خوشحال شدم
اره رضا جان ببند
امیدوارم که خانواده جدیدش عاشقانه دوسش داشته یاشن و خاکستری هم کنارشون خوشحال باشه