دانشمندان روسي پس از بررسي فسيل‌هاي به دست آمده از قبرستان ماموت ها دريافتند که اين موجودات به دليل تغييرات زمين‌شناسي و اکولوژيکي و کاهش مواد معدني موجود در گياهان از بين رفتند.
دانشمندان معتقدند کاهش مواد معدني در خاک و گياهان و به وجود آمدن بيماريهاي استخواني همچون، نرمي و پوکي استخوان در ماموت ها و تغيير خاصيت قليايي خاک به حالت اسيدي در تنظيم باروري اين موجودات،‌از دلايل اصلي انقراض آنها بوده است.
تغييرات زمين شناسي و کاسته شدن خاصيت غذايي گياهان باعث به وجود آمدن صدماتي به استخوان ماموت‌ها شده به گونه‌اي که قدرت حرکت را نيز از آنها سلب مي کرده است و اين موجودات حتي توانايي جستجو براي يافت غذا را نيز از دست داده بودند. اين ضعف باعث مي‌شد که به راحتي توسط ديگر حيوانات گوشتخوار همچون يوز پلنگ دندان شمشيري شکار شوند.
ماموت‌ها به دليل گياه خوار بودن و به منظور ادامه حيات نيازمند خاک‌هاي قليايي زمين براي بارور شدن در فصل جفت گيري بوده که اين امر به دليل تغيير ماهيت خاک از قليايي به اسيدي چنين روندي را در ماموت‌ها از بين برده و کم کم باعث انقراض آنها شد.
اگرچه علت دقيق اين انقراض کاملاً مشخص نشده است اما مي‌توان اين فرضيه را يکي از دلايل اصلي نابودي ماموت‌ها دانست.منبع : علوم تجربی ترشیز کهن