آخی..اینچه قشنگه..منم دلم گربه میخواد ولی دقیقا وقت تصمیم آخر میترسم...